Minerva tehetségpont

tehetségbúvár program honlapja

Könyvajánló

Buda Mariann

Óriás leszel? : a tehetséges gyerek . — Budapest : Dinasztia, cop. 2004

“Gyereket nevelni, gyerekekkel együtt élni mindig nagy kihívás. Bár gyakran azt hisszük, nem is figyelnek ránk, soha nem szabad elfelejtenünk: tőlünk tanulják, hogyan nézzenek a világra és önmagukra. Ha nem segítünk nekik, hogy önmaguk lehessenek, csak azt tudják megvalósítani, amit mi, felnőttek akaratlanul és ellenőrizhetetlenül beléjük plántáltunk: félelmeinket, korlátainkat és saját beteljesületlen vágyainkat. A mi értő odafigyelésünk, szerető támogatásunk nélkül nem válhatnak azzá, amire születtek, amik ők valójában.” olvashatjuk a szerző összegző soraiban. A szülők és a gyermekekkel foglalkozó pedagógusok feladata, hogy a gyermekekben lévő ragyogó adottságok, a tehetség kibontakozását az életkornak megfelelően elősegítsék. A szerző nekik kínál segítséget, összegzi és áttekinthető rendszerbe foglalja a témában fontos ismereteket, tudományos eredményeket, a fejlesztő pedagógusok, a pszichológusok és a szülők tapasztalatait. A csecsemőkorral kezdődően tekinti át a tehetség felismerésének, gondozásának, fejlesztésének kérdésköreit, külön fejezetben tárgyalja a tehetséges gyermekek nevelése, oktatása során bekövetkező nehézségeket, azok megoldási lehetőségeit. A kötetet a fogalmak és az ajánlott irodalom jegyzéke zárja.

Családi boldogság, családi pokol? : az együttélés művészete. — Budapest : Jaffa : Affarone Kft., 2009.

Olyan korszakban élünk, amelyben szinte minden tradíció felbomlani látszik, az együttélés klasszikus formái – a házasság és a család – meggyengültek, az újak pedig csak sok fájdalmas próbálkozás árán alakulnak ki. Hatalmas ambíciókkal vágunk neki párkapcsolatainknak, a legjobbat és a legtöbbet szeretnénk megadni gyermekeinknek, ám amikor utolérnek a hétköznapok nehézségei és kudarcai, sokszor kiderül: sem eszközökkel, sem energiatartalékokkal nem rendelkezünk, hogy a felszínen tartsuk magánéletünk süllyedő hajóját. Korunk emberében ezért egyszerre van jelen a hagyományos kapcsolatformák iránt érzett, mély kiábrándultság, valamint a biztonság, a rendezettség és a harmónia iránti óriási vágy.
A Mesterkurzus legújabb tanulmánykötetének kiváló szerzői – akik között van pszichológus, pszichiáter, orvos-genetikus és pap is – a családi együttélés modern problémáit veszik górcső alá, és igyekeznek választ adni arra a kérdésre, hogy a folyamatosan változó körülmények között miként teremthetünk mégis stabil és meghitt kapcsolatot a hozzánk legközelebb állókkal.

Csíkszentmihályi Mihály

Kreativitás : a flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája — Budapest : Akad. K., 2008

Mi az élet értelme? Hogyan legyünk boldogok? – Csíkszentmihályi Mihály ezt az örök témát kutatja. Műveiben az emberi élmények pozitív oldalával – az örömmel, a kreativitással, a boldogság áramlásával, illetve a tökéletes élmény elérésének lehetőségeivel – foglalkozik.A kiadó most új köntösben, “Az elme kerekei” címmel induló sorozat első tagjaként ajánlja a világszerte nagy sikerű Kreativitást az olvasóknak. A szerző követhető, élvezetes stílusban bontja ki, hogy mit ért kreativitás alatt, áttekinti, miként dolgoznak és élnek a kreatív emberek, végül ötleteket kínál a kreatív élethez – mindezt a kreativitást “gyakorló”, elismert kortárs tudósok, művészek történeteire építve. Nem egyszerű megoldásokat vagy használhatatlan recepteket ígér, inkább szokatlan gondolatokat. A kötet részben a világsikert aratott Flow – Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája című kötetben már megismert gondolatokat viszi tovább.A Kreativitást mindazok figyelmébe ajánljuk, akik komoly profiként vagy műkedvelő boldogságkeresőként érdeklődnek az alkalmazott pszichológia világa iránt.”A legfontosabb üzenete a könyvnek az, hogyan lehet mindennapi életünket úgy élni, hogy értelmesek, izgalmasak és termékenyek legyenek napjaink.”

Czeizel Endre

Az érték bennünk van. – Bp. : Gondolat, 1984

A humángenetika „nehéz” kérdéseivel, a szellemi adottságok és a tehetség modern értelmezésével ismertet meg bennünket a népszerű szerző ebben a művében. Pedagógusoknak, szülőknek és általában közgondolkodásunk korszerűsítéséért, ifjúságunk látókörének tágításáért fáradozóknak ajánlja művét.
A genetika főbb elveinek áttekintése után, a szellemi adottságok fejlesztésének lehetőségeivel, az önismeret és magyarságtudat helyes értelmezésével, a rasszizmussal, a zsidók lehetségességének vizsgálatával, a cigányok hátrányos helyzetével, a zsenialitás és szellemi képességek fokozásának pedagógiai lehetőségeivel foglalkoznak a további fejezetek.
A modern tudományos kutatások célkitűzéseit, az elért és a várható eredményeket érdekesen, közérthetően magyarázó szöveget számos szép, meggyőző irodalmi idézet teszi még színesebbé, igazán olvasmányossá.

Czeizel Endre

Sors és tehetség . — Budapest : Urbis, 2004

Aranyban, olajban és urániumban szegény hazánkban legértékesebb természeti kincsünk bizonyosan az emberi tehetség. A kivételes társadalmi teljesítményt nyújtó géniuszok férfi-nő, történelmi korok, földrajzi régiók és származás szerinti vizsgálata viszont egyértelműen azt bizonyítja, hogy e természeti kincsünkkel is rosszul sáfárkodunk: a kivételes tehetségek jelentős hányada elveszett. A veleszületett adottságok valóra váltását Mohács óta a Kárpát-medencében elsősorban a kedvezőtlen családi, iskolai és társadalmi körülmények nehezítették. Emellett azonban a szerző által “sors” faktornak nevezett biológiai hatások sem hagyhatók figyelmen kívül. Így a korai halálozás, amelyet a “Békássy Ferenc-jelenség”-ként ír le. Továbbá a betegségek is gyakorta megakadályozzák, illetve torzítják a tehetség kibontakozását. Legfontosabbnak a szélsőséges kedélyállapotok (a mániás-depresszió és a depresszió) tűnnek, ezek előfordulása gyakoribb a géniuszokban. Részben ez magyarázhatja meg az önpusztítás különböző formáit a kreatív emberek körében, szemben a kivételes értelmi képességűek jobb egészségi állapotával. A homoszexualitás művészek közötti magasabb arányának feltételezett okait is bemutatja a szerző. A könyv legfőbb tanulsága: e legfontosabb természeti kincsünk: a kivételes emberi tehetség sok tekintetében hátrányos állapotnak számít, ezért fokozott pedagógiai, társadalmi és orvosi védelemre szorul.

Czeizel Endre

Tudósok, gének, dilemmák. – Budapest : Urbis, 2004

Az emberi tehetség a legfontosabb természeti kincsünk, a kivételes talentumok pedig a legértékesebb társadalmi tünemények. Különböz? tehetség-talentum típusok ismertek. Dr. Czeizel Endre korábban a magyar költ?géniuszokat értékelte családfájuk alapján. Most a kiemelked? tudósi talentum természeti és társadalmi gyökereinek elemzésére vállakozik a magyar származású Nobel-díjasok családfáinak ismeretében. Jelenleg a Nobel-díj tekinthet? a tudósok legnagyobb tekintély? nemzetközi elismerésének. A tudósok társadalmi értékelésekor számos dilemmával szembesülünk, pl. azzal, hogy ki tekinthet? közülük magyarnak. Eddig 12 magyar származású Nobel-díjast tartottak számon, amit Czeizel dr. vitat…

Fóti Péter

Útmutató rebellis tanároknak : gyerekeknek és szülőknek. — [Budapest] : Saxum, cop. 2009

A Londontól százhatvan kilométerre fekvő Summerhill iskola a gyermekközpontú pedagógia szimbóluma, ahol a tanárok és a diákok nem alá-fölé rendelt viszonyban, hanem egymás partnereként építenek közösséget. A sokoldalúan képzett szerző korábban kommunikáció tréningeket tartott felnőtteknek, ám később elégedetlen volt ezzel a módszerrel, és rájött, hogy az alapoktól, vagyis az iskolai oktatástól kezdve lehet csupán valódi eredményeket elérni. Thomas Gordon munkásságát követően érdeklődése az Alexander Sutherland Neill nevéhez fűződő Summerhill iskola közösségére terelődött, melynek különleges módszerét a most megjelenő kötetben mutatja be. Az első fejezet a hagyományos iskolákban tanító tanárokat szólítja meg, arra bátorítva őket, hogy a számukra lehetséges eszközök keretén belül próbáljanak gyerekcentrikusan tanítani. A következő tanulmányok a summerhilli iskolarendszert mutatják be sajátos szempontok szerint: az első tanulmányban a szerző Harry Potter iskolájával, Roxforttal, a másodikban Golding A legyek ura című regényében megjelenő filozófiai megközelítésével hasonlítja össze a sumerhilli iskola rendszerét. A harmadik fejezet Neill két gyermekkönyvére reflektál, melyet követően a szerző Summerhillről elhangzott előadása olvasható. Az utolsó fejezet a Neill módszere ellen szóló, a gyermekek elhanyagolására vonatkozó feltételezéseket elemzi. A hivatkozásokkal ellátott ismeretterjesztőt a szerző – elveihez híven – tanárok, szülők és gyermekek figyelmébe egyaránt ajánlja.

Gefferth Éva

Csak keresni kell… : a tehetséges gyerekekről nevelőknek. –  [Budapest] : Trefort, 2009

Amikor a kis kötet első kiadása 1989-ben megjelent, az újdonság erejével hatott és hiánypótló szerepet töltött be. A tehetséggondozás feladata ma sem tekinthető megoldottnak hazánkban. Tanúsítja ezt a szerzőpáros immár negyedik kiadást megért, közismert könyve, hiszen az általuk megfogalmazott gyakorlati problémák napjainkban is aktuálisak. Az első megjelenés óta eltelt 15 évben a tehetség témakörében számtalan publikáció látott napvilágot, amelyeknek eredményeit a szerzők beépítették lényegesen átdolgozott és kiegészített kiadványukba. A legfeltűnőbb szemléletbeli változás, hogy a hangsúly a tehetség azonosításáról a fejlesztésre tevődött át.

Korszerű alapismereteket ad a tehetségről, a tehetség sajátos megnyilvánulásairól, hosszadalmas leírások helyett praktikus tanácsokat nyújt a tehetség iránt érdeklődők számára. A könyv kifejezetten fejlesztéscentrikus, az azonosításról átteszi a hangsúlyt a kibontakoztatásra.
A gyerekeknek kb. 25%-a tekinthető tehetségígéretnek. Felismerésüknél fennáll a veszély, hogy a szigorú kritériumok alapján történő válogatásnak inkább az „iskolai tehetség”-nek nevezett csoport felel meg, akik hajlandóak a megnövelt ismeretanyag elsajátítására. Ezzel szemben (vagy éppen ezért) a kreatív, de egyenetlenül teljesítő gyerekeket az elkallódás fenyegeti. Az új kiadást szerzői figyelemfelhívónak szánják, kerülve a hosszadalmas leírásokat, inkább a gyakorlati megvalósítás felé terelik a figyelmet. Jövőnk függhet attól, felismerjük-e a gyerekek sokféle, egymásnak sokszor ellentmondani látszó, esetleg bosszantó tulajdonságaiban a fejlesztésre, csiszolásra érdemes gyémántot. A könyv végén található Felhasznált és ajánlott irodalom lehetővé teszi a további elmélyedést az egyes témákban. A függelék pedig praktikusan egy tanároknak szóló tulajdonságlista a tehetséges gyermekek felismeréséhez.

Gordon Győri János

Tehetségpedagógiai módszerek. –  Gondolat : ELTE BTK Neveléstud. Int., 2004. —

Gordon Győri János elkötelezett híve a tehetséggondozásnak. Munkásságát figyelemmel kísérve láthatjuk, hogy a Távol-Kelet oktatáspolitikáját kutatva jut el a nyugat-európai oktatási rendszerek tanulmányozásához. Munkájában e tapasztalatait összegzi egyetlen kulcsfontosságú kérdés, a tehetségígéretek felfedezése, gondozása szempontjából
A tehetség szükségszerűen kötődik a személyiséghez, sokkal kevésbé tipizálható, csoportosítható, mint egyéb mentális, pszichés jelenségek. Nem könnyű a dolga tehát a tudósnak, amikor elméleti síkon kíván fogódzókat kínálni a tehetség felismeréséhez és kibontakoztatásához. Hazánkban a tehetségpedagógia átfogó monografikus feldolgozása még várat magára, ám ezt a hiányt jelen kötet sem pótolja. Inkább csak a témába való bevezetés a célja. A gazdag szakirodalmi anyagra épülő, ábrákkal kiegészített vékony kötet röviden bemutatja a tehetségre vonatkozó főbb koncepciókat, a tehetség azonosításának fontosabb eljárásmódjait, majd valamivel részletezőbben ismerteti a tehetségpedagógia néhány gyakorlati módszerét..

Harland, Simone

Hiperaktív vagy indigó?. — Budapest : Mérték K., 2004. —

A hiperaktív gyermekeket környezetük nehezen érti meg és fogadja el. Gyakran komoly problémát jelentenek szüleiknek, nevelőiknek és tanáraiknak. A legtöbb esetben orvosi gyógyszeres kezeléssel próbálnak segíteni rajtuk. A hiperaktív gyermekek között sok nagyon tehetséges is akad, ők az ún. indigógyermekek. Az állandó alacsony követelményi szint miatt türelmetlenek és nyugtalanok. Fontos, hogy a szülők és a gyermekek, továbbá a tanárok és az orvosok is felismerjék, hogy mi idézte elő a gyermek hiperaktivitását és milyen kezelés bizonyul a leghatásosabbnak – lehetőség szerint gyógyszer nélkül.
E könyv hasznos tanácsadó szülők és tanárok számára egyaránt

 

 

 

Koncz István

Kamaszkapaszkodó . — Budapest : Urbis, 2005

Önbizalom, önmenedzselés, konfliktustűrő képesség. Hány meg hány felnőtt ember küszködik ezek hiányától, s iratkozik érett fejjel – sok-sok pénzért – olyan tanfolyamokra, amelyektől azt reméli, ha későn is, de segíthet azoknak a fiatalkorban meg nem szerzett képességeknek a pótlásában, amelyek napjaink mindenféle feszültségekkel teli viszonyai között nélkülözhetetlenek.
Ez a kötet éppen eme képességek megszerzésében kíván segítséget nyújtani. Kiknek? Elsősorban azoknak a tinédzsereknek, akik már megtapasztalták szüleik kínjait, s maguk is – egyre okosodva – jobban érzékelik saját lehetőségeiket és azok korlátait.
A szerző számtalan – e korosztálynak szervezett – kutatás, tréning, “edzőtábor”, tanítás tapasztalatával a háta mögött állította össze a kötet anyagát, amely olyan alapvető tulajdonságok erősítését célozza meg, mint a magabiztosság, a becsvágy, az optimizmus, az önzetlenség, a megjelenés, a kapcsolatkészség, a beszédkészség stb

Mező Ferenc

Kreatív és iskolába jár — Debrecen : Tehetségvadász Stúdió : Kocka Kör Tehetséggondozó Kult. Egyes., 2003

Ő az! A diák! No, meg a pedagógus! És a szülő! Nekik írtuk a könyvet arról, hogyan azonosítható és fejleszthető az alkotóképesség. Arról, hogy milyen eredményekkel és nehézségekkel, dilemmákkal találjuk szembe magunkat a kreativitáskutatás során. Számos gyakorlat, azonosítási, illetve fejlesztési módszer közzétételével igyekeztünk igazán praktikussá a hétköznapok gyakorlatában is alkalmazhatóvá tenni a könyvet.

Mező Ferenc

A tanulás stratégiája : [diákoknak és felnőtteknek] : [problémák, módszerek, gyakorlatok]. — Debrecen : Pedellus N., 2002

“Kiknek szól a könyv? A könyvet – tanári, szülői segítséggel! – az általános iskola felső tagozatától ajánlhatom minden érdeklődőnek egészen a posztgraduális egyetemi képzésben résztvevőkig – akik már az önálló tanulás mesterei lehetnek. Nem véletlenül szerepel itt az “önálló tanulás” kifejezés, hiszen a könyv címe akár “Az önálló tanulás stratégiája” is lehetne. Az önálló tanulás át- meg átszövi a szervezett (iskolai) tanulás folyamatát, sőt: a korszeruű pedagógiai munka kifejezetten előnyben részesíti e tevékenységet. De mindenki rendelkezik az önálló tanuláshoz szükséges módszertani repertoárral? Attól tartok nem.” A kiadványról Amire az iskola nem tanít címmel ajánlás jelent meg a Mentor magazin tankönyvkritikai mellékletében a Támpont 2003. januári számában. Csillag Ferenc ajánló szerint a kiadvány a tanárképzés során a módszertan kiegészítő jegyzete lehet. A cikk utolsó mondata így hangzik, idézzük: ”Jó szívvel olvastam ezt a szakkönyvet, s még jobb szívvel ajánlom a pedagógus kollégáknak, mert valóban segítséget jelenthet a hatékony tanulásban.”

Mező Ferenc

A tehetség tanácsadás kézikönyve. –  Debrecen : Tehetségvadász Stúdió : Kocka Kör Tehetséggondozó Kult. Egyes., cop. 2004.

A könyv a tehetségtanácsadás jellegzetes problémáiról szól. A könyvben közölt elméleti alapismeretek, problémamegoldási algoritmusok és űrlapok a gyakorlati munka praktikus segédeszközei lehetnek.

A könyv felépítéséről, szerkezetéről

Három részre osztottuk a tehetség tanácsadással kapcsolatban itt közreadandó információkat. Az első részben magával a tehetség tanácsadói szolgáltatás szervezésével kapcsolatban igyekeztünk gyakorlati ismereteket tárni az Olvasók felé. A második és harmadik rész a tehetség tanácsadás speciális területeire fókuszál: a tehetségazonosításra (és tehetséggondozó programba történő beválogatásra), illetve a tehetséggondozó programok szervezésére. E területek bemutatása során életből vett, vagy életszerű példákkal világítunk rá arra, hogy a témával kapcsolatban, kik milyen kérdésekkel, kérésekkel fordulhatnak a tehetség tanácsadóhoz. Ezt követi egy problémamegoldó folyamatábra bemutatása. Ezt az algoritmust igyekeztünk úgy szerkeszteni, hogy egy oldalon áttekinthető legyen az adott témával kapcsolatos minden lényeges információ. Mindezek után fog következni a témával kapcsolatos elméleti/gyakorlati ismertek közreadása, amelynek rendje szoros összhangban lesz a mellékletekben található, a témához kapcsolódó problémamegoldó űrlapokhoz. Ezen űrlapokat vagy ezek mintájára kidolgozott/továbbfejlesztett űrlapjainkat a konkrét tehetség tanácsadói tevékenység praktikus segédeszközeként használhatjuk.

Mönks, Franz J.

A nagyon tehetséges gyerek. – [Budapest] : Akkord., cop. 1998.

A könyv segítséget kíván nyújtani a kiváló tehetség felismerésében és mindenekelőtt abban, hogy hogyan neveljék a tehetséges gyerekeket a családban és az iskolában.

Ranschburg Jenő

Gepárd-kölykök. In.: Ranschburg J.: Rögök az úton. – Budapest : Saxum, cop. 2007.

A pszichológus szerző egyebek között megpróbál leszámolni azzal a tévhittel, miszerint a tehetség egyenlő a magas IQ-val, illetve a magas IQ-val rendelkező gyerekek (felnőttek) között találhatók a tehetségek. Arra figyelmeztet: a tehetség nem egyetlen kiemelkedő tulajdonság (például kivételesen magas intelligencia), hanem összetett személyiségjegy, amelynek fontos része a belső hajtóerő. Érdekes példákat sorol fel világhírű tudósokról, művészekről, akik az iskolában a tanulásban nem jeleskedtek, de azzal, ami felkeltette érdeklődésüket, megszállottan foglalkoztak. Egy másik tévhit szerint az igazi tehetség nem kallódik el, utat tör magának. Ez nem így van – állítja Ranschburg Jenő. A tehetség igenis elkallódhat, ha nem vigyázunk rá. Kreativitása befagy, visszahúzódóvá, passzívvá, nem ritkán depresszióssá válik vagy akár agresszívvá. „Simán” bekerülhet a magatartászavaros gyerekek kategóriájába, s élete vakvágányra fut. Ez pedig senkinek sem lehet az érdeke.

Zrinszky László

Tájékozódás, tanulás, tudás. — Budapest : Urbis, 2007

Dr. Zrinszky László (1927) egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora több mint fél évszázada szerkeszt, ír és tanít (az utóbbi évtizedekben egyetemen, azt megelőzően általános, közép- és főiskolákban). A Pécsi Tudományegyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen elsősorban a tudásterjesztés művelődésfilozófiai, padagógiai/andragógiai és kommunikációelméleti kérdéseivel foglalkozott. Ma is ezekből a tárgykörökből tartja előadásait, s belőlük született ez a főleg oktatók és tanárjelöltek önképzésének előmozdítására szánt könyv.

Winterhoff, Michael

Miért válnak zsarnokká a gyerekeink? avagy : avagy : A gyermekkor elrablása. — Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010

Valószínűleg mindannyian ismerünk olyan családokat, szülőket, akiket alaposan próbára tesznek despotikus hajlamú, őrjítő hisztire bármikor képes, később irányíthatatlan, erőszakos, szemtelen és önző kamasszá, fiatallá növekvő gyerekeik. De vajon mi az oka ennek a jelenségnek, és mit tehetnek a szülők és nevelők e tendencia megfékezéséért, visszafordításáért? A részletes, szakszerű, rengeteg szemléletes példával, esetleírással kiegészített választ a kötet tartalmazza. Ebben szó esik a szülők elhibázott (noha általában jó szándékú) nevelési elveiről és gyerekekkel való bánásmódjáról, a lelki nevelési szükségletekről és annak otthoni, iskolai megvalósításáról, a problematikus gyerekek kapcsolatteremtési zavarairól és annak helyreállításáról. A kényes kérdéskörrel felkészülten és intelligensen foglalkozó kötet érdeklődő laikusoknak és pedagógusoknak egyaránt ajánlható, hasznos olvasmány.
FACEBOOK
Megosztás a Facebook-on

IWIW